Βασικές πηγές και βιβλιογραφία για το 1821

Επιμέλεια: Μιχάλης Ρέττος

Ἐκδεδομένες Πηγές
Ἀρχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Παλιγγενεσίας μέχρι τῆς ἐγκαταστάσεως τῆς Βασιλείας. τ. 1-25. Ἀθήνα: ἐπανέκδοσις ὑπὸ τῆς βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς, 1971.
– Γερμανὸς Π. Πατρῶν Μητροπολίτης. Ἀπομνημονεύματα. Ἐν Αθήναις: ἐκ τοῦ τυπογραφείου Σπύρου Τσαγγάρη, 1900. anemi.lib.uoc.gr

– Δασκαλάκης, Ἀπόστολος (ἐπιμ.). Κείμενα – Πηγαὶ τῆς Ἱστορίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. τ. Β΄. Ἀθῆναι: Τύποις Αδελφῶν Κλεισιούνη, 1967.
– Δαφνῆς, Κώστας (ἐπιμ). Ἀρχεῖον Ἰωάννου Καποδίστρια. τ. Α΄-Ι΄. Κέρκυρα: Ἑταιρεία Κερκυραϊκῶν Σπουδῶν, 1985. https://kapodistrias.digitalarchive.gr/thedigitalarchive.php
– Δεληγιάννης, Κανέλλος. Ἀπομνημονεύματα. Ἐμμανουὴλ Πρωτοψάλτης (ἐπιμ.). τ. Α΄-Γ΄. Ἀπομνημονεύματα τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, ἀρ. 16,17,18. Ἀθήνα: Βιβλιοθήκη, 1957.
Ἱστορικὸν Ἁρχεῖον Ἀνδρέου Λόντου. τ. Α΄- Β΄. Ἐν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1914. anemi.lib.uoc.gr
– Λιγνός, Ἀντώνιος (ἐπιμ). Ἀρχεῖα Λαζάρου καὶ Γεωργίου Κουντουριώτου 1821-1832. τ. Α΄- Β΄. Ἐν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1920.
– Μάμουκας, Ἀνδρέας. Τὰ Κατὰ τὴν Ἀναγέννησιν τῆς Ἑλλάδος. τ. Α΄- ΣΤ΄. Ἐν Πειραιεῖ: ἐκ τῆς τοῦ Ἠλία Χριστοφίδου τυπογραφίας Ἡ Ἀγαθὴ Τύχη, 1839. anemi.lib.uoc.gr
– Πρωτοψάλτης, Ἐμμανουήλ (ἐπιμ). Ἰγνάτιος Μητροπολίτης Οὑγγροβλαχίας (1766-1828). τ. Δ΄. Μνημεῖα τῆς
Ἑλληνικῆς Ἱστορίας. τχ. 1-2. Ἀθήνα: Ἀκαδημία Αθηνῶν, 1959.
———. Ἱστορικὸν Αρχεῖον Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου. τ. Ε΄. Μνημεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας. τχ. 1-5. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1963.
– Σπηλιάδης, Νικόλαος. Ἀπομνημονεύματα. τ. Α΄- Γ΄. Ἀθήνισιν: ἐκ τοῦ τυπογραφείου Χ. Νικολαΐδου Φιλαδέλφεως, 1851. anemi.lib.uoc.gr
– Τερτσέτης, Γεώργιος. Διήγησις Συμβάντων τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς ἀπὸ τὰ 1770 ἕως τὰ 1836/ Ὑπαγόρευσε Θεόδωρος Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνης. Ἀθήνα: Τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, 1846. anemi.lib.uoc.gr
– Φυσεντζίδης, Νέαρχος. Ἀνέκδοτοι Αὐτόγραφοι Ἐπιστολαὶ τῶν Ἐπισημοτέρων Ἑλλήνων Ὁπλαρχηγῶν καὶ Διάφορα πρὸς αὐτοὺς Ἔγγραφα τῆς Διοικήσεως. Ἐν Ἀλεξανδρεία: Ἐκ τοῦ τυπογραφείου τοῦ Ταχυδρόμου, 1893. anemi.lib.uoc.gr
– Χρυσανθακόπουλος, Φωτάκος. Ἀπομνημονεύματα περὶ τῆς Ἑλληνικής Ἐπαναστάσεως. τ. Α΄- Β΄. Ἀθήνα: Φιλολογικὰ Χρονικά, 1960. anemi.lib.uoc.gr

Βιβλιογραφία – Ἄρθρα
Ἑλληνόγλωσση

– Αξελός, Λουκάς. Ρήγας Βελεστινλής : Σταθμοί Και Όρια Στη Διαμόρφωση Της Εθνικής Και Κοινωνικής Συνείδησης Στην Ελλάδα. Αθήνα: Στοχαστής, 1993.
– Βακαλόπουλος, Ἀπόστολος. Ἱστορία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ. τ. Δ΄- ΣΤ΄. Θεσσαλονίκη: Ἡρόδοτος, 1982. – Βλαχογιάννης, Γιάννης. Κλέφτες τοῦ Μοριᾶ. Ἀθήνα: Τύποις Πολυβιοτεχνικῆς, 1935. anemi.lib.uoc.gr
– Δεσποτόπουλος, Ἀλέξανδρος. ‘Ἡ Ἐπανάσταση στὴ Μολδοβλαχία’. Στὸ Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τ. ΙΒ΄. Ἀθήνα: Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, 1975.
———. ‘Ἡ Πολιτικὴ τῆς Ρωσίας Ἀπέναντι στὸν Ὑψηλάντη καὶ τὸ Κίνημά του’. Στὸ Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικικοῦ Ἔθνους, τ. ΙΒ΄. Ἀθήνα: Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, 1975.
———. ‘Ἡ στάση τῆς Ρωσίας καὶ τῶν ἄλλων Εὐρωπαϊκῶν Δυνάμεων ἀπέναντι στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση ὡς τὸ τέλος τοῦ 1821’. Στὸ Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τ. ΙΒ΄. Ἀθῆνα: Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, 1975.
– Δημακόπουλος, Γεώργιος. Ἡ Διοικητικὴ Ὀργάνωσις κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν 1821-1827. Ἀθήνα: Τύποις Αδελφῶν Κλεισιούνη, 1966. https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/11282#page/1/mode/2up
– Δημαρᾶς, Κ.Θ. Νεοελληνικὸς Διαφωτισμός. Ἀθήνα: Ἑρμής, 2009.
– Διαμαντοῦρος, Νικηφόρος. Οἱ ἀπαρχὲς τῆς συγκρότησης σύγχρονου κράτους στὴν Ἑλλάδα, 1821 -1828, ἑλλ. μτφρ. Κώστας Κουρεμένος. Ἀθήνα: ΜΙΕΤ, 2002.
– Θεοδωρίδης, Γεώργιος. Ὁ Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος καὶ ἡ δράση του: Ἀπὸ τὴν Ανατολὴ στὴ Δύση καὶ ἀπὸ τὴ Δύση στὴν Ἐπανάσταση. Ἀθήνα: Διδακτορικὴ Διατριβὴ στὸ Πάντειο Πανεπιστήμιο, 1998. https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/11387#page/1/mode/2up
– Θεοτοκᾶς, Νῖκος. ‘Παράδοση καὶ Νεοτερικότητα: Σχόλια γιὰ τὸ Εἰκοσιένα’. Τὰ Ιστορικά, 17 (1992): 345–70. academia.edu
– Καραμπερόπουλος, Δημήτριος. ‘Ρήγας Βελεστινλῆς καὶ τὸ πρῶτο Σύνταγμα τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ Βαλκανικοῦ χώρου (1797)’. Στὸ Οἱ φιλελεύθεροι θεσμοὶ τοῦ Ἀγῶνος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, 285–314. Ἀθήνα: Αρχονταρίκι, 2019.
– Κόκκινος, Διονύσιος. Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις. τ. Α΄- ΣΤ΄. Ἀθῆναι: Μέλισσα, 1967.
– Κοταρίδης, Νίκος. Παραδοσιακὴ Ἐπανάσταση καὶ Εἰκοσιένα. Ἀθήνα: Πλέθρον, 1993.
– Κρεμμυδᾶς, Βασίλης. Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Ἀθήνα: Gutenberg, 2016.
– Λαΐου, Σοφία, καὶ Μαρίνος Σαρηγιάννης. Ὀθωμανικὲς Ἀφηγήσεις γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση: ἀπὸ τὸν Γιουσοῦφ Μπέη στὸν Ἀχμὲτ Τζεβντὲτ Πασά. Ἀθήνα: ΕΙΕ, 2019.
– Μπενέκος, Γιάννης. Κωλέττης: ὁ πατέρας τῶν πολιτικῶν μας ἠθῶν. Ἀθήνα: Κυψέλη,1961. eranistis.net
– Μποζίκης, Σίμος. Δημόσια Οἰκονομικὰ καὶ Συγκρότηση Ἐθνικοῦ Κράτους τὸ 1821. Κέρκυρα: Διδακτορικὴ Διατριβὴ στὸ Ἰόνιο Πανεπιστήμιο, 2018. https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/44112#page/1/mode/2up
– Παναγιωτόπουλος, Βασίλης. ‘Ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία: ὀργανωτικὲς προϋποθέσεις τῆς ἑλληνικῆς ἐπανάστασης’. Στὸ Ἱστορία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ 1770-2000, τ. Γ΄. Ἀθήνα: Ἑλληνικὰ Γράμματα, 2003.
———. ‘Κάτι ἔγινε στὴν Πίζα τὸ 1821’. Τὰ Ιστορικά, 5 (1986): 177–82.
– Παπαγιώργης, Κωστῆς. Τὰ Καπάκια. Αθήνα: Καστανιώτης, 2003.
– Πιζάνιας, Πέτρος. ‘Ὁ κόσμος τῆς «θάλασσας καὶ τῶν βουνῶν». Ὁ ἁρματολισμὸς ἀπὸ τὸν 16ο αἰῶνα ἔως τὸ 1821’. Νέα Ἑστία 173, τχ. 1857 (2013).
– Πρωτοψάλτης, Ἐμμανουήλ. ‘Ὑπομνήματα Συναφῆ Ἰγνατίου Μητροπολίτου Οὑγγροβλαχίας καὶ Ἰω. Καποδιστρίου Περὶ τῆς Τύχης τῆς Ἑλλάδος (1821)’. Ἀθηνᾶ, 60 (1956): 145–82.
– Ροτζῶκος, Νίκος. Ἐπανάσταση καὶ Ἐμφύλιος στὸ Εἰκοσιένα. Ἀθήνα: Ἡρόδοτος, 2016.
———. ‘Οἱ ἐμφύλιοι πόλεμοι. Τὸ ζήτημα τῆς ἐξουσίας στὴν Ἐπανάσταση’. Στὸ Ἱστορία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ 1770 -2000, τ. Γ΄. Ἀθήνα: Ἑλληνικὰ Γράμματα, 2003.
– Σακελλαρίου, Μιχαήλ. Ἡ Πελοπόννησος κατὰ τὴν Δευτέραν Τουρκοκρατίαν. Athen: Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher, 1939.
– Σαρδελῆς, Κώστας. Γεώργιος Βαρνακιώτης: ὁ προδομένος στρατηγὸς τοῦ 1821. Ἀθήνα: Ἔρευνα, 1980.
– Σαρίπολος, Νικόλαος. Ἡ Πρώτη Ἐθνοσυνέλευσις καὶ τὸ Πολίτευμα τῆς Ἐπιδαύρου τοῦ 1822. Ἐν Αθήναις: Βασιλικὴ Τυπογραφία Ραφτάνη-Παππαγεωργίου, 1907. https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/2/d/e/metadata-24-0000054.tkl
– Συροπλάκης, Ἀθανάσιος. Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης: Ὁ ἡγέτης τῆς Μάνης στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση. Ἀθήνα: Μεταίχμιο, 2020.
– Τζάκης, Διονύσης. ‘Ἡ Ἐφορεία τῆς Φιλικῆς Ἐταιρείας στὴν Πελοπόννησο: Σκέψεις γιὰ τὴ συμμετοχὴ τῶν τοπικῶν ἡγετικῶν ὁμάδων στὸ ἐθνικὸ κίνημα’. Ἰόνιος Λόγος, Ε΄ (2015): 97–110.
– Τρικούπης, Σπυρίδων. Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. τ. Α΄- Δ΄. Λονδίνο: Taylor and Francis, 1856. anemi.lib.uoc.gr
– Τσιάμαλος, Δημήτρης. Κοινωνικὴ καὶ ἐπαναστατικὴ συνείδηση τῶν ἐνόπλων τῆς Ρούμελης στὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821. Ἀθήνα: Διδακτορικὴ Διατριβὴ στὸ Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2007. https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/16242#page/1/mode/2up
– Φιλήμων, Ἰωάννης. Δοκίμιον Ἱστορικόν περί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. τ. Α΄- Δ΄. Ἀθήνα: Τύποις Π. Σούτσα και Α. Κτένα, 1859. https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/4/9/metadata-02-0000171.tkl
———. Δοκίμιον Ἱστορικόν περὶ τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας. Ναύπλιο: Θ. Κονταξῆς και Ν. Λουλάκης, 1834. anemi.lib.uoc.gr
– Φωτιάδης, Δημήτρης. Καραϊσκάκης. Ἀθήνα: Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος, 1995.
– Χατζηιωάννου, Μαρία – Χριστίνα. Τὸ Προπατορικὸ Χρέος: Τὰ δάνεια τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλλάδας. Ἀθήνα: Gutenberg, 2013.
– Ψιμούλη, Βάσω. ‘Σοῦλι καὶ Σουλιῶτες. Ὁ τόπος καὶ οἱ ἄνθρωποι’. Στὸ Ἱστορία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ 1770-2000, τ. Α΄. Ἀθήνα: Ἑλληνικὰ Γράμματα, 2003.
– Arsh, Grigori. Ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία στὴ Ῥωσία (ἑλλ. μτφρ. Γιώτα Ματέρη καὶ Δημήτρης Πατέλης). Ἀθήνα: Παπασωτηρίου, 2011.
– Petropulos, John. Πολιτικὴ καὶ Συγκρότηση Κράτους στὸ Ἑλληνικὸ Βασίλειο (1833-1843) (ἑλλ. μτφρ. Νικηφόρος Διαμαντοῦρος). Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1985.
– Prokesch von Osten, Anton. Ἱστορία τῆς Ἐπαναστάσεως τῶν Ἑλλήνων κατὰ τοῦ Ὀθωμανικοῦ Κράτους ἐν ἔτει 1821 καὶ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἑλληνικού Βασιλείου (ἑλλ. μτφρ. ὑπὸ Γ. Ἐμ. Ἀντωνιάδου). τ. Α΄-Β΄. Ἀθήνα: ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς «Ἀθήνᾶς», 1868. anemi.lib.uoc.gr

Ξενόγλωσση

– Bartle, G.F. ‘Bowring and the greek loans of 1824 and 1825’. Balkan studies : biannual publication of the Institute for Balkan Studies, τ. 3, τχ. 1 (1962): 61–74. https://ojs.lib.uom.gr/index.php/BalkanStudies/article/viewFile/77/86
– Blaquiere, Edward. The Greek Revolution, Its Origin and Progress: Together with Some Remarks on the Religion, National Character, &c. in Greece. London: G. & W. B. Whittaker, 1824. https://books.google.gr
– Finlay, George. A history of Greece, from its conquest by the Romans to the present time, B.C. 146 to A.D. 1864. τ. VI. Oxford: Clarendon Press, 1877.

– Gordon, Thomas. History of the Greek Revolution. τ. Α΄-Β΄. Edimburgh: William Blackwood and T. Cadell, 1832. https://books.google.gr
– Ilicak, Huseyin Sukru. A Radical Rethinking of Empire: Ottoman State and Society during the Greek War of Independence (1821-1826). Cambridge,
Massachusetts: Harvard University, 2011.
– Jarrett, Mark. The Congress of Vienna and its Legacy: War and Great Power Diplomacy after Napoleon. London: I.B.Tauris, 2013.
– Kissinger, Henry. A world restored; Metternich, Castlereagh and the problems of peace, 1812-22. Boston: Houghton Mifflin, 1957.
– Kitromilides, Paschalis. Enlightenment and Revolution. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2013.
– Stanhope, Leicester. Greece in 1823 and 1824 ; Being a Series of Letters and other Documents, on the Greek Revolution, written during a visit to that country. London: Printed for Sherwood, Jones, and Co., Paternoster Row, 1824.
– Vick, Brian. The Congress of Vienna: Power and Politics after Napoleon. London: Harvard University Press, 2014.

, , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.