«Ο Καφές του Έλληνος Δημητρίου»: Ένα Κυθηραϊκό καφενείο στο Μιλάνο του 1780!

«Μεταξύ των λειψάνων της διασωθείσης μικράς βιβλιοθήκης μου, μ’ έτυχε ν’απαντήσω και περιοδικόν τι σύγγραμμα, εκδιδόμενον πρό ενός περίπου αιώνος (1780) εις την πόλιν των Μεδιολάνων (Milano) και επιγραφόμενον «Ο Καφές» (il Café).Η περίεργος αυτή επωνυμία είναι ιστορική. Οθεν πιστεύω ότι δεν ήθέλατε απαξιώσει σύντομον τινα περί αυτής αφήγησιν.

Κυθηραίος τις ονομαζόμενος Δημήτριος, αποδημήσας νέος εκ της πατρίδος του περί τα μέσα του 1700, περιήλθε πρώτον την Μικράν Ασίαν, και εμπορευόμενος εισεχώρησεν ακολούθως και εις τα ενδότερα αυτής μέρη. Μετά επίπονον και ουχί βραχυχρόνιον περιπλάνησιν, απήλθεν εκ της Ασίας με ικανά εμπορεύματα, και κυρίως με είδη καλούμενα αποικιακά, και κατήχθη εις τους λιμένας της Ενετίας, εντεύθεν ωθούμενος εκ του κοσμοπλανητικού αυτού πνεύματος, μετέβη εις Μεδιόλανα, όπου, αποφασίσας να εγκατασταθεί, εσύστησε και ίδιον καφενείον, εκ του οποίου ίσως εισήχθη εκεί το πρώτον και το αρωματκόν ποτόν του καφέ.

Ο νεωτερισμός ούτος εισαγόμενος παρ’ αλλοδαπού, και αλλοδαπού μάλιστα Ελληνος, έχοντος και γλώσσαν, και συμπεριφοράν, και ιματισμόν όλως αλλότρια και αντίθετα προς εκείνα των εγχωρίων, ως και το καινοφανές και η ωραία σκευασία του ποτού, επροκάλουν φυσικώ τω λόγω την συρροήν απείρου πλήθους πάσης τάξεως, και εντός ολίγου η φήμη του καταστήματος επι τοσούτω εγενικεύθη, ώστε εις άπασαν την πόλιν εκαλείτο με την χαρακτηριστικήν προσωνυμίαν. «Ο Καφές του Ελληνος Δημητρίου», Il Café del Greco Demetrio.

Εντός δε των φοιτώντων εις αυτό το Καφενείον, ήσαν υπό την επωνυμίαν η Εταιρεία του Καφέ, και πολλοί εκ των ευπαιδεύτων και σοφών ανδρών των Μεδιολάνων, και της λοιπής Λομβαρδίας, ως ο Βεκκαρίας, οι δύο αδελφοί Βέρραι, ο Ιωσήφ Βισκόντης, ο Αλφόνσος Λόγκης, ο Παύλος Φρίζης, ο Πέτρος Σέκης, ο Σεβαστιανός Φράντσης και έτεροι, οίτινες τότε από κοινού αποφάσισαν ν’αρχίσωσι την έκδοσιν Περιοδικού τινός συγγράμματος. Το Σύγγραμμα δε τούτο είναι αυτό εκείνο, το οποίον επεγράφη, ως προείπον, με το εισαχθέν παρά του Δημητρίου ποτόν, Ο ΚΑΦΕΣ. Εις αυτό περιέχονται μεταξύ ετέρων αντικειμένων, και πλείσται ποικίλαι Διατριβαί εξαισίου πολυμαθείας και πολλής εμβριθείας, μία εξ αυτών είναι και η Περί του εμβολιασμού της Ευλογίας ιστορική Διατριβή.»

Άρθρο της περιοδικής εκδόσεως «ΑΙΝΟΣ» που εξέδωσε στην Κεφαλληνία το έτος 1882 ο Ηλίας Ζερβού Ιακωβάτος.

ΤΡΙΠΕΛΑΓΟ

, , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.