WW2 Greece:28η Οκτωβρίου 1940: Μηνύματα Στρατιωτών από το Μέτωπο

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΩΣ

Διάγγελμα της Α.Μ. του Βασιλέως προς τον Ελληνικόν Λαόν. Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως σας ανήγγειλε προ ολίγου υπό ποίους όρους ηναγκάσθημεν να κατέλθωμεν εις πόλεμον κατά της Ιταλίας, επιβουλευθείσης την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος. Κατά την Μεγάλην αυτήν στιγμήν είμαι βέβαιος ότι κάθε Έλλην και κάθε Ελληνίς θα εκτελέσωσι το καθήκον των μέχρι τέλους και θα φανώσιν  αντάξιοι της ενδόξου ημών ιστορίας. Με πίστη εις τον Θεόν και εις τα πεπρωμένα της φυλής, το Έθνος σύσσωμον και πειθαρχούν ως εις άνθρωπος θα αγωνισθή υπέρ βωμών και εστιών μέχρι τελικής νίκης. Εν τοις Ανακτόροις των Αθηνών τη 28η Οκτωμβρίου 1940

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β’.

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ

 Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν δια την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηρά ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εξήτησε σήμερον την 3ης πρωινήν την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους, κατά την ίδιαν αυτής βούλησιν, και μου ανεκοίνωσεν ότι προς κατάληψιν αυτών, η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζεν την 6η πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’  εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο, ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδος. Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι έιμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε δια την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας και τας ιεράς παραδόσεις μας. Νυν υπέρ πάντων ο αγών

                                                                                   Ιωάννης Μεταξάς

“Ημερήσια Διαταγή Αρχιστράτηγου (28-10-1940)

Η Α.Μ. ο Βασιλεύς και η Εθνική Κυβέρνησις μου ενεπιστεύθησαν την αρχηγίαν του Στρατού.

Αναλαμβάνων αυτήν, καλώ τους Αξιωματικούς και οπλίτας του Ελληνικού Στρατού εις την εκτέλεσιν του υψίστου προς την Πατρίδα καθήκοντος με την μεγαλυτέραν αυταπάρνησιν και σταθερότητα. Ουδείς πρέπει να υστερήσει.Η υπόθεσις του αγώνος, τον οποίον μας επέβαλεν ο αχαλίνωτος ιμπεριαλισμός μιας Μεγάλης Δυνάμεως, η οποία ουδέν είχε ποτέ να φοβηθή από ημάς, είναι η δικαιοτέρα υπόθεσις, την οποίαν είναι δυνατόν να υπερασπισθή ένας Στρατός. Πρόκειται περί αγώνος υπάρξεως. Θα πολεμήσωμεν με πείσμα, με αδάμαστον εγκαρτέρησιν, με αμείωτον μέχρι τελευταίας πνοής ενεργητικότητα. Έχω ακράδαντον την πεποίθησιν ότι ο Ελληνικός Στρατός θα γράψη νέας λαμπράς σελίδας εις την ένδοξον ιστορίαν του Έθνους. Μή αμφιβάλλετε ότι τελικώς θα επικρατήσωμεν με την βοήθειαν και την ευλογίαν του Θεού και τας ευχάς του Έθνους.
Έλληνες Αξιωματικοί και οπλίται φανήτε ήρωες!

Αρχιστράτηγος
Αλέξανδρος Παπάγος”

“Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά

Η Α.Μ. ο Βασιλεύς και ο πρόεδρος της εθνικής ημών κυβερνήσεως καλούν ημάς πάντας ίνα αποδυθώμεν εις Άγιον υπέρ Πίστεως και Πατρίδος αμυντικόν αγώνα. Η Εκκλησία ευλογεί τα όπλα τα ιερά και πέποιθεν ότι τα τέκνα της Πατρίδος ευπειθή εις το κέλευσμα Αυτής και του Θεού θα σπεύσουν εν μιά ψυχή και καρδιά ν΄ αγωνισθούν υπέρ βωμών και εστιών και της Ελευθερίας και τιμής και θα συνεχίσουν ούτω την απ΄ αιώνων πολλών αδιάκοπον σειράν των τιμίων και ενδόξων αγώνων και θα προτιμήσουν τον ωραίον θάνατον από την άσχημον ζωήν της δουλείας. Και μη φοβούμεθα από των αποκτεινόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένων αποκτείναι, ας φοβούμεθα δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχή και σώμα απωλέσαι. Επιρρίψωμεν επί Κύριον την μέριμναν ημών και Αυτός θα είναι βοηθός και αντιλήπτωρ εν τη αμύνη κατά της αδίκου επιθέσεως των εχθρών. Ούτοι εν άρμασι και ούτοι εν ίπποις, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου του Θεού και εν τη γενναιότητι και ανδρεία μεγαλυνθησόμεθα. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός είη ματά πάντων ημών.

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χρύσανθος

ΜΗΝΎΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΜΈΤΩΠΟ: ΟΙ ΉΡΩΕΣ ΠΕΡΙΓΡΆΦΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΏΝΑ

«Αγαπητέ μου Πατέρα. Επήρα το πρώτο σας γράμμα καθώς ήρθα στο μέτωπο. Ξέραμε  ότι το ταχυδρομείο θα αργούσε να έλθει, γιατί όλα τα τραίνα κουβαλούσαν στρατό ώστε να προλάβουμε τον αιφνιδιασμό του Ιταλού. Τώρα όμως τακτοποιήθηκαν όλα. Σ’ ευχαριστώ , πατέρα καθώς και την μητέρα για όσα καλά λόγια μού γράφετε. Πιστεύω όμως και σεις είσθε ευχαριστημένοι,  από όσα καλά και μεγάλα εκάναμε έως τώρα. Μια και τους πήραμε τον  αέρα από την πρώτη μάχη δεν τους φοβόμαστε πια. Απεναντίας, αυτοί μας τρέμουν. Δεν θα τους αφήσουμε να ησυχάσουνε αλλά θα τους κυνηγάμε όσο βαστάνε τα πλεμόνια μας και τα πόδια μας. Πιάνουμε κάθε μέρα αιχμαλώτους και λάφυρα , αλλά κανείς μας δεν θέλει να  μείνει πίσω για συνοδεία αιχμαλώτων ή για περισυλλογή λαφύρων. Όλος Ο στρατός έχει μια ψυχή μεγάλον ενθουσιασμόν»

«Σεβαστέ μου Πατέρα.

 Τώρα σε δικαιώνω, πατέρα που μου έλεγες ότι στα  1912 έως 1913  πολεμούσατε με ορμή σαν να είχατε φτερά  και δεν λογαριάζατε καθόλου τις κακουχίες. Όταν μας τα έλεγες, εγώ τα ενόμιζα για υπερβολές, αλλά τώρα έχω  και εγώ την ίδια γνώμη. Πιστεύω . θα μαθαίνετε όλα τα νέα με λεπτομέρειες, τους ταράξαμε τους μακαρονάδες. Μας λένε ήδη κουβαλούν πολύ στρατό. Τόσο το καλύτερο, γιατί θα πιάσουμε πιο πολλούς αιχμαλώτους.  Σκέπτομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι έλεγαν ότι θα μας φέρουν τον πολιτισμό , αυτοί που είναι φορτωμένοι από ψείρα και που κατάκλεψαν σαν διαρρήκταις όσα χωριά είχαν την ατυχία να υποστούν για λίγες ημέρες τον ζυγό τους»

Αγαπητή μου Μητέρα,
Με μεγάλη χαρά πήρα σήμερα πάλι γράμμα σου, που είχα να λάβω τόσο καιρό τώρα. Επίσης με ανακούφισι έμαθα πως εγέννησε η γυναίκα μου. Φαντάζομαι τα βάσανά σου και τις φασαρίες σου. Τέλος πάντων. Όλα αυτά θα τα ξεχάσεις αφού τέλος πάντων τώρα έχομεν μαζί με τα τόσα άλλα παιδιά και το δικό μου. Γνήσιο απόγονό σας. Θα ήθελα, μητέρα, να ήμουν αυτού για να δω την χαρά της Κωσταντίας, του πεθερού μου, κ.λπ. Ελπίζω στο Θεό πως κάποτε θα τελειώσωμεν απ’ εδώ και θα βρεθώ μαζί σας να συνεωρτάσωμεν το ευχάριστον γεγονός. Ο Μανώλης είναι καλά. Χαιρετισμούς εις όλους.
Σε φιλώ.

(Επιστολή Αξιωματικού)

« Μητέρα , ο συνταγματάρχης μου με προέτεινε για προαγωγή στον ανώτερο  βαθμό επ’ ανδραγαθία, διότι, ενεργήσας εξ ιδίας πρωτοβουλίας αντεπίθεσιν εναντίον υπερτέρου εχθρού,  εξηνάγκασα αυτόν εις άτακτον υποχώρησιν συλλαβών αιχμαλώτους και κυριεύσας μίαν πολεμικήν σημαίαν του εχθρού ως και άλλα λάφυρα. Τώρα , μητέρα μου , ήθελα να εζούσε ο πατέρας μου, για να  έβλεπε, αυτός που σκοτώθηκε δοξασμένος στο πεδίο της μάχης , ότι ήρθε τώρα η σειρά του γιου του να εξακουθήσει τον ίδιο δρόμο.. Ελπίζω να κάμω πιο πολλά ακόμα»

« Αγαπητέ αδελφέ Μανώλη, σε φιλώ. Δεν μπορώ να σου περιγράψω την χαρά όλων μας των στρατιωτών διά τα ηρωικά κατορθώματα των συναδέλφων μας. Καθημερινώς, αδελφέ , όλοι μας φωνάζουμε κάτω τα μακαρόνια και τους πετάξομεν όλους στη  θάλασσα , όπως όλοι μας είμαστε αποφασισμένοι να σκοτωθούμε μέχρις ενός. Φίλησε μου τον πατέρα και την μητέρα. Σε φιλώ γλυκά, ο αδερφός σου.»

« Σύζυγέ μου Ευτυχία, Καλημέρα. Μάθε από υγείαν είμαι καλά, το αυτό ποθώ και δια λόγου σας να είσθε πάντα καλά, να χαίρομαι. Λοιπόν Ευτυχία, προ ημερών σας έστειλα και άλλην επιστολή και απάντησην δεν έλαβα. Δεν ξέρω γιατί δε μου γράφετε; Λοιπόν, μόλις θα λάβεις το γράμμα μου να μου γράψεις πως περνάτε εσείς αυτού, πρώτον από τροφήματα και δεύτερον από λεφτά αν έχετε και τρίτον εάν η αποθήκη έχει Αραβόσιτον, πώς έχεις τη Σπυριδούλα, αν μεγαλώνει και να προσέχεις καλά τη Σπυριδούλα. Τι άλλο να σου γράψω δεν γνωρίζω, δώσε τα δέοντα σε όλους τους δικούς σου, Θύμιο, Ελένη, σε όλους τους συγγενής. Ουδέν έχω να σου γράψω. Φιλώ τη Σπυριδούλα στα μάτια».

«Αδελφέ Κώστα. Μη στενοχωρείσαι που μας επήρε η επίταξη το αυτοκίνητο . Πόλεμος είναι και πρώτα από όλα πρέπει να σώσουμε την πατρίδα μας από τα βρωμερά ιταλικά νύχια και ύστερα έχει ο θεός. Θα ξαναφτιάξουμε τις δουλειές μας και θα ζήσουμε ελεύθεροι και περήφανοι.  Άλλωστε όλες τις ζημιές θα μας τις πληρώσει ο Μουσολίνι όταν θα του επιβάλλουμε με την λόγχη μας του όρους της ειρήνης»

«Καίτη μου. Δεν θέλω να μου στείλεις φανέλλες και κάλτσες. Προτιμώ να μου φτιάξεις και να μου στείλεις μια σημαία της ξηράς , στο μέγεθος που έχουν τις σημαίες  τα σωματεία.  Στο κέντρον μέσα σ’ ένα χρυσό κύκλο να βάλεις τον Ντίνο να ζωγραφίσει την Παναγία της Τήνου.  Μια τέτοια σημαία θέλω να κάνω δώρο στον λόχο μας. Θα παραξενεύεσαι γιατί δεν με ήξερες για θρήσκο, αλλά απ ‘ όσα βλέπουν τα μάτια μου, πιστεύω μια θείκή δύναμις συντροφεύει τον στρατόν μας.  Άλλωστε πως μπορούσα να μείνω μόνος εγώ ασυγκίνητος μέσα στο κύμα της πίστεως που έχει όλος ο στρατός μας προς την Παναγία της Τήνου, την οποία πιστεύει προστάτιδά του;»

Η ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΔΡΕΊΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ

Η απόκρουση της Ιταλικής εισβολής χαρακτηρίστηκε ως η πρώτη νίκη των Συμμάχων κατά των δυνάμεων του Άξονα. Αυτή η νίκη επηρέασε την έκβαση του πολέμου, διότι υποχρέωσε τους Γερμανούς να αναβάλουν την επίθεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης.

Βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ της Βρετανίας: «Ο μεγαλοπρεπής αγώνας της Ελλάδος υπήρξε η πρώτη μεγάλη καμπή του Β Παγκοσμίου Πολέμου.»

Ουίλσον Τσόρτσιλ: «Εάν δεν υπήρχε η ανδρεία των Ελλήνων και η γενναιοψυχία τους, η έκβαση του Β Παγκοσμίου Πολέμου θα ήταν ακαθόριστη»

Φραγκλίνος Ρούσβελτ, Πρόεδρος των ΗΠΑ: «Οι Έλληνες δίδαξαν δια μέσου των αιώνων την αξιοπρέπεια. Όταν όλος ο κόσμος είχε χάσει κάθε ελπίδα, ο ελληνικός λαός τόλμησε να αμφισβητήσει το αήττητο του γερμανικού τέρατος, αντιτάσσοντας το υπερήφανο πνεύμα της ελευθερίας»

Στάλιν: «Λυπάμαι διότι γηράσκω και δεν θα ζήσω επι μακρόν δια να ευγνωμονώ τον ελληνικό λαό, του οποίου η αντίσταση έκρινε τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο»

Στρατηγός Ζούκωφ: «Εάν ο ρωσικός λαός κατόρθωσε να ορθώσει αντίσταση μπροστά στις πόρτες της Μόσχας, να συγκρατήσει και να ανατρέψει τον γερμανικό χείμαρρο, το οφείλει στον ελληνικό λαό, που καθυστέρησε τις γερμανικές μεραρχίες όλον τον καιρό που θα μπορούσαν να μας γονατίσουν. Η γιγαντομαχία της Κρήτης υπήρξε το κορύφωμα της ελληνικής προσφοράς»

Μπενιτο Μουσολινι: «Ο πόλεμος με την Ελλάδα απέδειξε ότι τίποτα δεν είναι ακλόνητο εις τα στρατιωτικά πράγματα και ότι πάντοτε μας περιμένουν εκπλήξεις»

Αδολφος Χιτλερ: «Χάριν της ιστορικής αλήθειας οφείλω να διαπιστώσω ότι μόνον οι Έλληνες, εξ όλων των αντιπάλων οι οποίοι με αντιμετώπισαν, πολέμησαν με παράτολμο θάρρος και υψίστη περιφρόνηση προς τον θάνατον»

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

*Έρευνα: Του Κωνσταντίνου Αραμπάμπασλη (Ιστορικός)

, , , , , , , ,

8 thoughts on “WW2 Greece:28η Οκτωβρίου 1940: Μηνύματα Στρατιωτών από το Μέτωπο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *