Αντισυνταγματικά κρίθηκαν τα Θρησκευτικά του Γαβρόγλου

Ἀλλαγὲς στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ἀναμένονται τὸ ἑπόμενο διάστημα, ἀφοῦ ἡ Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ κατὰ πλειοψηφία, ἔβαλε τέλος στὸ πρόγραμμα Γαβρόγλου.Μὲ τὶς ὑπ’ ἀριθμ. 1749 ἕως 1752/2019 ἀποφάσεις της, ἡ Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ κρίνει ὅτι τὰ προγράμματα σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν σὲ ὅλες τὶς τάξεις τοῦ σχολείου ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ ἄρθρα 16 παρ.2 καὶ 13 παρ.1 τοῦ Συντάγματος, μὲ τὸ ἄρθρο 2 τοῦ Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου τῆς ΕΣΔΑ καὶ μὲ τὴν ἀρχὴ τῆς ἰσότητας (ἄρθρο 4 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος, ἄρθρα 14 καὶ 9 τῆς ΕΣΔΑ).Ὅπως ἀναφέρει τὸ ΣτΕ, οἱ σχετικὲς ἀποφάσεις τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων, Κ. Γαβρόγλου, μὲ τὶς ὁποῖες καθορίσθηκαν τὰ προγράμματα σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν ἀφενὸς τοῦ δημοτικοῦ καὶ τοῦ γυμνασίου καὶ ἀφετέρου τοῦ λυκείου, εἶναι ἀντισυνταγματικές.

Συγκεκριμένα, ἀναφέρεται πὼς σὲ σχέση μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, ἡ πλειοψηφία τοῦ ἀνώτατου δικαστηρίου ἔκρινε ὅτι πρέπει νὰ ἐπιδιώκεται ἡ ἀνάπτυξη τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς συνείδησης καὶ ὅτι τὸ μάθημα αὐτὸ ἀπευθύνεται ἀποκλειστικὰ στοὺς ὀρθόδοξους μαθητές. Ἐξάλλου, οἱ ἑτερόδοξοι, ἀλλόθρησκοι ἢ ἄθεοι μαθητὲς ἔχουν δικαίωμα πλήρους ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὸ μάθημα μὲ τὴν ὑποβολὴ σχετικῆς δήλωσης, ἡ ὁποία θὰ μποροῦσε νὰ γίνει μὲ μόνη τὴν ἐπίκληση λόγων θρησκευτικῆς συνείδησης, ἡ δὲ Πολιτεία ὀφείλει, ἐφόσον συγκεντρώνεται ἱκανὸς ἀριθμὸς μαθητῶν ποὺ ἀπαλλάσσονται, νὰ προβλέψει τὴ διδασκαλία ἰσότιμου μαθήματος προκειμένου νὰ ἀποτραπεῖ ὁ κίνδυνος «ἐλεύθερης ὥρας».

Στὴν προκειμένη περίπτωση, ὅμως, σύμφωνα μὲ ἀνακοίνωση, τὰ ἐπίδικα προγράμματα σπουδῶν, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τοὺς σκοποὺς καὶ τὸ περιεχόμενό τους, δὲν ἀποβλέπουν στὴν ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν ὀρθόδοξων μαθητῶν, διότι τὰ μὲν προγράμματα τοῦ δημοτικοῦ καὶ τοῦ γυμνασίου δὲν περιέχουν ὁλοκληρωμένη -καὶ διακριτὴ ἔναντι ἄλλων δογμάτων καὶ θρησκειῶν- διδασκαλία τῶν δογμάτων, ἠθικῶν ἀξιῶν καὶ παραδόσεων τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησίας, τὸ δὲ πρόγραμμα τοῦ λυκείου εἶναι ἀποσυνδεδεμένο ἀπὸ τὴ διδασκαλία αὐτή. Ἀντιθέτως, δίδεται ἰδιαίτερη ἔμφαση εἴτε στὴν προβολὴ στοιχείων κοινῶν μὲ τὴ διδασκαλία ἄλλων δογμάτων καὶ θρησκειῶν (δημοτικὸ-γυμνάσιο) εἴτε στὴ διδασκαλία διαφόρων ἠθικῶν καὶ κοινωνικῶν ζητημάτων, τὰ ὁποία εἴτε εἶναι ἀντικείμενο κυρίως ἄλλων μαθημάτων (δημοτικὸ-γυμνάσιο) εἴτε εἶναι ἄσχετα ἢ καὶ ἀντίθετα μὲ τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ διδασκαλία (λύκειο).
Κατόπιν τούτων, -καταλήγει τὸ ΣτΕ- κρίθηκε ὅτι τὰ ἐπίδικα προγράμματα σπουδῶν ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ ἄρθρα 16 παρ.2 καὶ 13 παρ.1 τοῦ Συντάγματος, μὲ τὸ ἄρθρο 2 τοῦ Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου τῆς ΕΣΔΑ καὶ μὲ τὴν ἀρχὴ τῆς ἰσότητας (ἄρθρο 4 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος, ἄρθρα 14 καὶ 9 τῆς ΕΣΔΑ).]

Παράλληλα, μὲ ξεχωριστὴ ἀπόφαση, ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας υἱοθετώντας τὴν κρίση τῆς Ἀρχής Προστασιας Προσωπικῶν Δεδομένων, ἀκύρωσε  τὶς ὑπουργικές του περασμένου ἔτους γιὰ τὴν  ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος στὸ ἀπολυτήριο, τὰ ἀποδεικτικὰ σπουδῶν καὶ τὰ πιστοποιητικὰ σπουδῶν τοῦ Γυμνασίου καὶ τοῦ Γενικοῦ Λυκείου (Δημοσίων καὶ ἰδιωτικῶν).Σύμφωνα μὲ τὸ ΣτΕ, ἡ ἀπόφαση αὐτὴ ἦρθε «διότι ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία περιλαμβάνει μὲν τὸ δικαίωμα τοῦ καθενὸς νὰ ἐκδηλώνει ἀνεμπόδιστα τὸ θρήσκευμα ἢ τὶς θρησκευτικὲς ἐν γένει  πεποιθήσεις του, ἀλλὰ δὲν περιλαμβάνει τὸ δικαίωμα τῶν ἀτόμων νὰ ἐκδηλώνουν τὶς πεποιθήσεις αὐτὲς μὲ τὴν ἀναγραφή τους, ὅταν τὸ ἐπιθυμοῦν, καὶ σὲ δημόσια ἔγγραφα, ὅπως οἱ προαναφερόμενοι τίτλοι σπουδῶν, οἱ ὁποῖοι συνιστοῦν ἀποδεικτικά τῆς φοίτησης, τῆς ἐπίδοσης καὶ τῆς ὁλοκλήρωσης ἑνὸς σταδίου ἐκπαίδευσης τῶν μαθητῶν (καὶ μάλιστα ἐπιδεικνύονται σὲ κάθε ἀρχὴ καὶ ὑπηρεσία καὶ σὲ ὁποιονδήποτε ἰδιώτη γιὰ τὴν πιστοποίηση τῶν σπουδῶν καὶ τῶν γνώσεων τοῦ κατόχου τους σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ μετέπειτα βίου του) καὶ ὄχι ἀποδεικτικὰ μὴ συναφῶν πληροφοριῶν, ὅπως εἶναι οἱ θρησκευτικὲς πεποιθήσεις».

Toῦ Κωνσταντίνου Γεώργιζα

star
ΡΩΜΑΙΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

, , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *