Παρουσίαση βιβλίου: Οικουμενική Ρωμανία, του Ιωάννη Νεονάκη

Γράφει ο συγγραφέας του εν λόγω βιβλίου Ιωάννης Νεονάκης

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΡΩΜΑΝΙΑ

Ἀγαπητοί φίλοι, ἔχω τήν χαρά νά σᾶς ἀνακοινώσω τήν κυκλοφορία τοῦ καινούργιου μου βιβλίου «Οἰκουμενική Ρωμανία». Ἕνα βιβλίο ὀραματικό γιά τήν πορεία μας ὡς πρόσωπα, ὡς Ὀρθόδοξοι, ὡς Ρωμηοί, ὡς πολίτες τοῦ κόσμου στόν 21ο αἰώνα.

Τό βιβλίο διατίθεται κεντρικά γιά τήν Ἀθήνα καί ὅλη τήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο Πολιτεία. Σᾶς παραθέτω τόν σύνδεσμο τοῦ βιβλίου

Γιά τό Ἡράκλειο τό βιβλίο διατίθεται ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο Ἀναλόγιο (Ρούχου Χούρδου 8, δίπλα στό Κεντρικό Ταχυδρομεῖο στήν πλατεία Δασκαλογιάννη, τηλ. 2810 282303).

Ἀγαπητοί φίλοι, σέ λίγες μέρες θά ἐορτάσομε τήν ἔναρξη τοῦ 2020. Ἔχομε προχωρήσει πλέον βαθειά στόν 21ο αἰώνα, ἕναν αἰώνα θαυμαστό, μέ πολλαπλές δυνατότητες, ἀλλά καί πολλαπλά προβλήματα ὅπως: (α) ἐπιδείνωση τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος· (β) ὁ παραμένων κίνδυνος πυρηνικῆς ἐμπλοκῆς· (γ) ὁ ἔντονος ἀνταγωνισμός καί ἡ ἐπεκτατικότητα κρατῶν· (δ) ὁ ἔλεγχος τῆς πληροφορίας, ἡ συγκέντρωση καί ἡ ἐπεξεργασία τῆς πληροφορίας ἀλλά καί ἐν γένει ὅλων τῶν πόρων καί τῶν δυνατοτήτων ἀπό ἐλαχίστους· (ε) ἡ ἐπικράτηση καί ἐπικυριαρχία τῶν ἀλγορίθμων· (στ) ἡ ἀνάπτυξη πολλαπλῶν λειτουργικῶν πλαισίων (οἰκονομικῶν, κοινωνικῶν κλπ) γιά τά ὁποῖα ὁ μέσος ἄνθρωπος θά ἔχει πλήρη ἄγνοια καί ἀδυναμία κατανόησης τοῦ τρόπου λειτουργίας καί ἀλληλεπίδρασής των· (ζ) μείζονα βιοηθικά διλήμματα μέ τήν πολλαπλή καί πολύτροπη ἐπέμβαση στό ἀνθρώπινο γενετικό ὑλικό, ἀλλά καί τήν ἐπέμβαση στή βιοχημεία καί στούς μηχανισμούς ἐν γένει τῶν συναισθημάτων καί τῆς λειτουργίας τοῦ ὅλου σώματος καί τοῦ ἐγκεφάλου· (η) ἡ κατάργηση πλειάδας ἐπαγγελμάτων καί δραστηριοτήτων πού θά προκαλέσουν μιά κατάσταση πλήρους «ἀχρηστίας» γιά τεράστιες μάζες ἀνθρώπων ἀκόμα καί ὁλόκληρων χωρῶν· ἂνθρωποι οἰκονομικά «ἀχρείαστοι» καί ὡς ἐκ τούτου πλήρως ἀπαξιωμένοι καί ἀνίσχυροι κοινωνικά καί πολιτικά· (θ) ἡ ἀσυλλήπτου μεγέθους ἀνισότητες σέ πολλαπλά ἐπίπεδα· (ι) ἡ δραματική ἔνταση τοῦ ἀνταγωνισμοῦ, τῆς συνεχοῦς ἐργασιακῆς κίνησης καί ἀσταμάτητης «ἐπανεφεύρεσης» τῶν ἐργασιακῶν δεξιοτήτων·

Κυρίως ὅμως, ὑπάρχει πλέον σέ ἀσύλληπτο βαθμό ἡ δυνατότητα ἐλέγχου καί συσσώρευσης τῆς πληροφορίας, τῶν πόρων, καί τῆς οἰκονομικῆς καί πολιτικῆς δύναμης σέ λίγα πλανητικά κέντρα, τά ὁποῖα ἔχουν τήν δυνατότητα πλήρους χειραγώγησης ὄχι μόνον ἑνός ἑκάστου ἐξ ἡμῶν, ἀλλά ὁλόκληρων κρατῶν καί λαῶν. Τίθενται δηλαδή ζητήματα οὐσιαστικῆς δημοκρατίας καί ἐπικράτησης ἀπολυταρχίας καί ἄρα ζητήματα προστασίας τοῦ προσώπου καί τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας.

Μεμονωμένα, ὁ καθένας ἀπό μᾶς εἶναι ἀδύνατον νά φέρει τήν ὁποιαδήποτε ἀντίσταση. Ὅμως δυστυχῶς, καί τό σύνολο σχεδόν ἀπό τίς ὑπάρχουσες συλλογικότητες (κόμματα, τοπική αὐτοδιοίκηση, ἀκαδημαϊκοί, συνδικαλισμός, σύλλογοι, καί πάνω ἀπό ὅλα ἀκόμα καί οἱ ἡγεσίες τῶν κρατῶν) ἀντί νά ὑπηρετοῦν τούς πολίτες κατήντησαν μοχλοί χειραγώγησής τους, δεχόμενες ἐντολές ἀπό τά ἀλλότρια οἰκονομικά καί πολιτικά κέντρα. Ἀναζητεῖται λοιπόν μιά ἰσχυρή ὀργανωμένη συλλογικότητα (σέ οἰκουμενικό πλέον ἐπίπεδο καθώς οἱ πιέσεις εἶναι ἀσύλληπτης δύναμης), ἡ ὁποία νά μπορέσει νά προβάλλει ἀντίσταση καί νά ὑπερασπιστεῖ τήν δημοκρατία, τό πρόσωπο καί τήν ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ Λαός τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἰσραήλ ἀπό τόν Ἅγιο Ἀδάμ καί τήν Ἅγια Εὔα μέχρι τά ἔσχατα καί ἐπέκεινα εἶναι ἕνας, ἀδιαίρετος καί ἑνιαῖος στήν ἱστορική του πορεία μέ κέντρο τόν Χριστό εἴτε ὡς ἄσαρκο, εἴτε ὡς σεσαρκωμένο Λόγο. Μετά τόν Ἅγιο προφήτη μας Σαμουήλ, ὁ Λαός τοῦ Θεοῦ πορεύεται στήν ἱστορία ὑπό τήν διακονία δύο Ἀρχῶν ἐν συναλληλίᾳ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς/Πνευματικῆς Ἀρχῆς καί τῆς Πολιτικῆς/Κοσμικῆς Ἀρχῆς. Μετά δε τόν Ἅγιο Μεγάλο Κωνσταντίνο ἡ Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία, ἡ Ρωμανία, ἡ πατρίδα μας, θέλησε νά ἐκφράσει καί νά διαμορφώσει προϊόντος τοῦ χρόνου τό Κράτος τῶν Ὀρθοδόξων, τήν Πολιτεία τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ρωμανία ἀντιλαμβάνεται τόν ἑαυτό της ὡς τήν μόνη, ἑνιαία, ἀδιαίρετη, οἰκουμενική, θεσμοθετημένη, συντεταγμένη χριστιανική πολιτεία ἐπί τῆς γῆς μέ ἐσχατολογική προοπτική.

Ὑπάρχει λοιπόν ἕνα καίριο ἐρώτημα μέ τό ὁποῖο ἀσχολεῖται τό βιβλίο: πῶς μπορεῖ νά γίνει μιά μετάβαση ἀπό τό σημερινό κοινωνικό, οἰκονομικό καί κυρίως πολιτικό πλαίσιο τῶν πραγμάτων στήν συγκρότηση (ἤ ἴσως ἐπανασυγκρότηση μέ σύγχρονους ὅρους) μιᾶς ἑνιαίας, οἰκουμενικῆς, δημοκρατικῆς, ὑπερεθνικῆς Πολιτείας τῶν Ὀρθοδόξων ὡς πρόταση ἀπέναντι στήν τραγικότητα τοῦ μετανεωτερικοῦ ἀνθρώπου καί στά πολλαπλά οἰκονομικά καί πολιτικά ἀδιέξοδα; Μιά μετάβαση ἡ ὁποία θά γίνει φυσικά ἐν εἰρήνῃ, ἀγάπῃ, ἐλευθερίᾳ, μέ τρόπο δημοκρατικό καί ἐντός τοῦ ὑπάρχοντος θεσμικοῦ καί νομικοῦ πλαισίου; Μπορεῖ νά γίνει ἕνας τέτοιος μετασχηματισμός καί ἐάν ναί μέ ποιό τρόπο;

Σ’ αὐτό τό καίριο ἐρώτημα δίδει ἀπάντηση τό ἀνά χεῖρας βιβλίο.

Ἀγαπητοί φίλοι, ἐλπίζω νά τό βρεῖτε ἐνδιαφέρον.

ΑΝΤΙΒΑΡΟ

, , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *