Δωρέαν e-book: Κώστας Παπαϊωάννου – Ελληνικός λόγος κατά Δυτικού ορθολογισμού

Για τη σύγ­χρο­νη α­ντί­λη­ψη, η ει­κό­να του σύ­μπα­ντος και η ά­πο­ψη που πρέ­πει να σχη­μα­τί­σου­με για τον άν­θρω­πο και την υ­πό­στα­σή του εί­ναι αυ­στη­ρά δια­χω­ρι­σμέ­νες, α­φού το κα­θε­στώς του αν­θρώ­που εί­ναι αυ­τό ε­νός υ­πο­κει­μέ­νου ξε­κομ­μέ­νου α­πό το σύ­μπαν, α­ντι­πα­ρα­τι­θέ­με­νου στο α­ντι­κεί­με­νο, κυ­ρί­αρ­χου της φύ­σης. Ό­μως, στην ελ­λη­νι­κή α­ντί­λη­ψη για τον κό­σμο, αυ­τή η μο­ντέρ­να διεκ­δί­κη­ση μιας αυ­τό­νο­μης σφαί­ρας που θα α­νή­κει α­πο­κλει­στι­κά στον άν­θρω­πο και ο ου­σια­στι­κός δυ­ϊ­σμός α­νά­με­σα στη φυ­σι­κή τά­ξη και τον κό­σμο της ε­λευ­θε­ρί­ας που αυ­τή α­παι­τεί θα φαί­νο­νταν τε­λεί­ως α­δι­καιο­λό­γη­τοι. Η ελ­λη­νι­κή σκέ­ψη, βα­σι­σμέ­νη ο­λο­κλη­ρω­τι­κά στη γε­ω­με­τρι­κή σύλ­λη­ψη της φύ­σης και του κό­σμου, δεν μπό­ρε­σε πο­τέ, ή μάλ­λον δεν θέ­λη­σε πο­τέ, να ε­πε­ξερ­γα­στεί μια φι­λο­σο­φί­α της ι­στο­ρί­ας με τη σύγ­χρο­νη έν­νοια του ό­ρου.

Αν και οι Έλ­λη­νες υ­πήρ­ξαν οι πρώ­τοι που έ­δω­σαν στην ι­στο­ρί­α το κύ­ρος της ε­πι­στή­μης, ο α­πό­λυ­τα κο­σμι­κός (με την ελ­λη­νι­κή ση­μα­σί­α του ό­ρου) αν­θρω­πι­σμός τους τους α­πέ­τρε­πε α­πό το να θε­ω­ρή­σουν αυ­τό το βα­σί­λειο της αν­θρώ­πι­νης αυ­θαι­ρε­σί­ας καθ’ ε­αυ­τό και για τον ε­αυ­τό του έ­ξω α­πό τη φύ­ση, χει­ρα­φε­τη­μέ­νο α­πό τη φύ­ση. Κά­θε αυ­θε­ντι­κή φι­λο­σο­φί­α της ι­στο­ρί­ας εί­ναι πρώ­τα απ’ ό­λα και πά­νω απ’ ό­λα μια “με­τα-φυ­σι­κή” ή μια “υ­περ-φυ­σι­κή”, με την έν­νοια ό­τι α­πο­δί­δει τα πρω­τεί­α στον ι­στο­ρι­κό χρό­νο α­πέ­να­ντι στον φυ­σι­κό χώ­ρο και βλέ­πει στο ι­στο­ρι­κό γε­γο­νός την υ­λο­ποί­η­ση μιας α­ξί­ας και την ο­λο­κλή­ρω­ση μιας ι­δέ­ας της σω­τη­ρί­ας δια­φο­ρε­τι­κές α­πό αυ­τές που μπο­ρού­με να α­να­ζη­τή­σου­με και να βρού­με στην αιώ­νια τά­ξη της φύ­σης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΕ PDF

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – περιοδικό Άρδην τ. 43, σελ. 22-41

Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Κ.Π., ΠΛΑΤΩΝ Ο ΕΙΔΩΣ
Κ.Π., ΡΗΞΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Κ.Π., ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟΚΡΑΤΙΑ
Γ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Θ. ΖΙΑΚΑΣ ΜΑΖΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

, , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *