μεσσιανισμός

Η παράδοση των αποκαλυψιακών προφητειών

του Ν. Κον *  Α­πό το βι­βλί­ο του: Α­γώ­νες για την έ­λευ­ση της Χι­λιε­τούς Βα­σι­λεί­ας του Θε­ού. Ε­πα­να­στά­τες χι­λια­στές και μυ­στι­κι­στές…

Δείτε περισσότερα

Θ. Ζιάκας: Ο νεωτερικός μεσσιανισμός

Το τέ­λος της ι­στο­ρί­ας εί­ναι η ο­λο­κλή­ρω­ση των δια­δι­κα­σιών ε­ξα­το­μί­κευ­σης, της ο­ποί­ας προ­σφο­ρό­τε­ρη μορ­φή α­πο­τε­λεί ο φι­λε­λεύ­θε­ρος κα­πι­τα­λι­σμός.(Φρ. Φου­κου­γιά­μα) Ο…

Δείτε περισσότερα