Χρονικό του Γαλαξιδιού

Η καταστροφή του Γαλαξειδίου (1660)

Στα βυζαντινά χρόνια καλλιεργήθηκε, παράλληλα με την ιστοριογραφία, και η Χρονογραφία. Οι βυζαντινοί χρονογράφοι προσπαθούσαν να γράψουν συνοπτική παγκόσμια ιστορία…

Δείτε περισσότερα